Εξουσιοδοτώ την “Gan Direct Insurance Limited ” (“GAN Direct ”) αμετάκλητα να προβεί σε χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής μου κάρτας με το ποσό που εμφανίζεται στην πρόταση ασφάλισης (στο “Ασφαλιστήριο ” και την “Πληρωμή” αντίστοιχα). Η υποβολή της ηλεκτρονικής Πληρωμής είναι η ρητή, αμετάκλητη εξουσιοδότηση και αποδοχή από εμένα της πρότασης ασφάλισης που μου προτάθηκε από την GAN Direct με βάση τις δηλώσεις μου που έχω παράσχει απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σας μέσω διαδικτύου.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο όλων των εγγράφων που αποτελούν το Ασφαλιστήριο. Αποδέχομαι το προτεινόμενο Ασφαλιστήριο το οποίο υποβάλλω ηλεκτρονικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω της ιστοσελίδας σας www.gandirect.com και το οποίο είναι νομικά δεσμευτικό έναντι μου και αντιλαμβάνομαι πλήρως τις υποχρεώσεις μου. Δηλώνω και εγγυώμαι ότι όλες οι δηλώσεις που έγιναν από εμένα και περιλαμβάνονται στην Πρόταση Ασφάλισης είναι απολύτως αληθείς και επιπλέον δεν έχω αποκρύψει, διαστρεβλώσει ή παρερμηνεύσει καμία τέτοια δήλωση. Επιπλέον, κατανοώ και συμφωνώ ότι (α) η Πρόταση Ασφάλισης και (β) η δήλωση μου είναι νομικά δεσμευτικά έναντι μου και θα είναι αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου που προσφέρεται από την Gan Direct σε μένα.